به منظور ثبت شکایت از تمام واحدهای خدماتی فروشگاه اینترنتی مداکت می توانید مراتب ثبت شکایتهای خود را با ما از طریق فرم زیر در میان گذاشته تا مراتب پیگیری آن توسط مداکت تسهیل شود.